Bilgi Ekonomisi Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda işletme organizasyonunun taşıdığı anlamla ilgili kavramlardan biri değildir?
I. Bilgi ekonomisi uygun ortam ve yapılanma yaratmak.
II. Bilgi ekonomisi için beşerî sermaye (entelektüel sermaye oluşturmak.
III. Ulusal bilişim-enformasyon altyapısı oluşturmak.
IV. Küresel şirketler kurmak

Yukarıdakilerden hangileri bilgi ekonomisinin stratejik önceliklerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın rekabetçi gelişme aşamalarından çöküşe yönelik olan aşamayı ifade eder?
Bir ağ içerisindeki aktör ve düğümlerin sayısında görülecek artışların o ağı daha verimli hale getireceğini ileri süren kavrama ne ad verilir?
Aşağıdaki eğitimin genel amaçlarından hangisi, farklı bölgelerde yaşayan gruplar arasındaki eğitim farklılıklarını azaltıp, eğitimden yararlanmada fırsat eşitliğini sağlayarak gelir farklılıklarını en aza indirmektir?
Deneyimli çalışanların zihinlerinde ya da öğrenen örgütün işleyişinde yurtlanık olarak bulunan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın 1990’larda yaptığı çalışmada belirttiği bilgi toplumunda eğitimde ortaya çıkabilecek gelişmeler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi eğitin sırasında çalışma çağında (15 yaş üstü) olanların, eğitim aldıkları süre boyunca vazgeçtikleri ücret tutarını ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunu oluşturan unsurlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi faktör güdümlü gelişmenin özelliklerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi e-devlet'in gerçekleştiği dört aşamadan İkincisini ifade eder ?
sunulması 12. Mutlak yoksulluk durumunda bulunan nüfusun yüzde kaçının eğitim düzeyi ilkokul ve altında eğitim alanlar ile okuma yazma bilmeyenlerden oluşur?
Türkiye’nin BİT sektörü ihracatı alt kalemler itibariyle incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I. Şeffaflığın artması II. Hizmet kalitesinde azalma III. Yolsuzlukta düşüş Yukarıdaki unsurlardan hangisi etkin bir e-Devletin olası sosyal ve ekonomik etkileri arasında yer alır?
Bilginin toplanması, üretilmesi ve dağıtılması ile ilgili mesleklerde istihdam edilenler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de bilgi üretiminin ulusal gelir içindeki payı, aşağıdaki yazarlardan hangisinin yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır?
Rekabetin toplumsal fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Eğitim faaliyetinin bilgi ekonomisinde önem kazanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
genişlemesine katkı sağlaması 19. Aşağıdakilerden hangisi e-devlet'in gerçekleştiği dört temel aşamanın en son aşamasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin güvenlik kriterlerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın