Bilgi Ekonomisi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Kolaylıkla yeniden üretilebilen bilgi ürünlerine erişimin kolaylığı ile açığa çıkan doygunluk ve aşırı yük hissi aşağıdaki sonuçlardan hangisine neden olur?
I. Riski en aza indirgemek
II. Verimliliği artırmak
III. Yenilikçilik
IV. Açık bilgiye odaklanmak

Yukarıdakilerden hangisi bilgi üretim stratejilerinin belirlenmesinde öne çıkan etkili aşamalar arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi RITE tarafından geliştirilen “bilgi miktarı” ile ilgili göstergelerden biri değildir?
I. İnsan, bilgiyi biriktirebilir; kendi düşüncesi üzerine düşünebilir.
II. İnsan bulduğu çözümleri iyileştirebilir, değiştirebilir, yeni fikirler üretebilir.
III. İnsanlar gelişkin dil kullanımı ile işbirliği içinde ekip olarak düşünebilir.

Yukarıdakilerden hangisi Mithen’e göre insanı diğer canlılardan ayıran temel farklardandır?
Aşağıdalilerden hangisi tam rekabeti var olmayan, geçmişte gerçekleşmemiş ve gelecektetede gerçekleşmeyecek olan ideal bir durum olarak gören bilim insanıdır?
Aşağıdaki hipotezlerden hangisi eğitimin işçinin potansiyel verimliliğinin belirlenmesinde önemli bir etkisinin olmadığını, çünkü verimliliğin iş’in bir özelliği olduğu görüşünü savunur?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumlarındaki eğitim dönüşümü alanlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin taşma etkilileri yaratarak dışsallıklar oluşturduğunu ifade eden bilim insanıdır?
Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın Elmas Modeline göre ulusal rekabet avantajını belirleyen temel faktörlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Schultz’a göre beşeri sermaye yatırımlarından biri değildir?
Buluşun ekonomik duruma dönüşmüş biçimi olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi rekabetin ön koşullarındandır?
Türkiye’de bilgi üretiminin ulusal gelir içindeki payı, aşağıdaki yazarlardan hangisinin yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet uygulamaları için vaat edilen ilerlemeleri sınırlayan veya bloke eden engellerden biridir?
e-Devlet yapısında bilgi sistemi aşağıdaki hangi iki yapı arasındadır?
Aşağıdakilerden hangisi e-devlet'in gerçekleştiği dört temel aşamanın en son aşamasıdır?
Risk ve kaliteyi kullanma becerisi aşağıdaki beceri gruplarından hangisi içerisinde yer alır?
Türkiye’de bilgi ekonomisine dönüşme hedefi ilk defa aşağıdaki kalkınma planlarından hangisinde yer almıştır?
19, Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının ulusal gelir içindeki payı ilk etapta yüzde kaça ulaşılması hedeflenmiştir?
Bilginin toplanması, üretilmesi ve dağıtılması ile ilgili mesleklerde istihdam edilenler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın