Hizmetler Ekonomisi Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımının faydalarından biri değildir?
1970’li yıllarda UNCTAD’ın gerçekleştirdiği bir araştırmada yapılan sınıflandırmada hizmet grupları arasında ne açıdan bir ayrım yapılmaya çalışılmıştır?
Engel’in harcama modeli ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklayan teorisine dayanarak üç sektör modelini açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
I. Bilgi işlem teknolojilerine yatırım yapılması
II. Bilgi teknolojileri ile iş yeri uygulamalarının değişmesi
III. Uluslararası teknoloji transferi ve küresel boyuttaki taahhütler

Yukarıdakilerden hangileri sanayilerdeki verimliliği etkileyen kanallardandır?
Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünün büyümesine neden olan faktörlerden biri değildir?
Değişme kavramının temel alındığı sınıflandırmaya göre cerrahi müdahale aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomilerin hizmet sektörüne kaymalarının nedenlerinden biri değildir?
Verimli emek - verimli olmayan emek ayrımı aşağıdaki iktisatçıların hangisi tarafından yapılmıştır?
Hizmetleri “yeni hizmetler”, “eski hizmetler” ve “tamamlayıcı hizmetler” olmak üzere üç ana başlıkta inceleyen sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Colin Clark birincil ve ikincil sektörlerine dâhil olmayan tüm faaliyetleri, hizmet olarak tanımlamıştır.

Buna göre, birincil ve ikinci sektörler aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi temel bilimsel bilgi endüstrilerini oluşturan alt endüstrilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Başarı Endeksi’nin amacıdır?
Uluslararası Ticaret Örgütü sözleşmesi başta hangi ülkenin yasama organlarınca onaylanmayarak örgütün kuruluşu engellenmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin küreselleşmesinde kullanılan hukuki çerçevelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitilmiş insan kaynakları açısından gelişmekte olan ülkelerin, sanayileşmiş ülkeleri sübvanse etmesi anlamındadır?
Aşağıdakilerden hangisi bir hizmetin sağlanmasının doğal tekeli gerektirmesi durumunda uygulanacak politikalardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmak ve uluslararası parasal ve mali sistemin düzenli işleyişini sağlamak üzere kurulmuştur?
1947 yılında Küba’nın Havana kentinde toplanan 50 ülke temsilcisi aşağıdakilerden hangisinin kurulması konusunda karar almışlardır?
İktisadi serbestleşme programlarının tüm dünyada uygulandığı yıllar aşağıdakilerden hangisidir?
I. Sınır ötesi işlemler
II. Ülke dışı tüketim
III. Firma içi işlemler

Yukarıdakilerden hangileri küreselleşme ile hizmetler arasında yer alan akışlar bağlamındaki ilişkileri ifade eder?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın