Hizmetler Ekonomisi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

I. Refah düzeyinde artış
II. Yaşam bilincindeki artış
III. Çevre bilincinde artış
IV. Yeni ürünlerin sayısındaki artış
V. Çalışma sürelerindeki artış
VI. Malların karmaşıklığındaki artış

Yukarıdakilerden hangileri hizmet sektörünün büyümesine neden olan faktörlerdendir?
Hizmetleri daha az verimli olarak nitelendiren, mal ve hizmet ayrımını gelişebilirlilik esasına dayandıran ve dolayısıyla da hizmetleri özünde gelişmeyen faaliyetler olarak düşünen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
I. CPC, iktisadi faaliyetleri dikkate almaktadır.
II. GATT-Uruguay Görüşmeleri sırasında hizmetlerin belirlenmesinde CPC’den yararlanılmıştır.
III. Hizmet Ticareti Genel Anlaşması hizmet sınıflandırması CPC’ye dayanmaktadır.
IV. CPC, 138 adet hizmet sektörü faaliyetini kapsamaktadır.

Merkezi Ürün Sınıflandırması (CPC) ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Aşağıdaki hizmet sınıflandırılma türlerinden hangisi yanlıştır?
Bell tarafından oluşturulan beş sektör modeline göre aşağıdakilerden hangisi beşincil sektörde yer almaz?
Colin Clark birincil ve ikincil sektörlerine dâhil olmayan tüm faaliyetleri, hizmet olarak tanımlamıştır.
Buna göre, birincil ve ikinci sektörler aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda UNCTAD’ın gerçekleştirdiği sınıflandırmanın gruplarından biri değildir?
I. Kaynak dağılımındaki farklılıklar
II. Doğal giriş engellerindeki farklılıklar
III. Bilgi farklılıkları
IV. Altyapı yatırımlarındaki farklılıklar
V. Niteliksiz işgücündeki farklılıklar
VI. Fiyat farklılıkları

Yukarıdakilerden hangileri hizmet ticaretinin yapılma nedenlerindendir?
“Hizmet Ekonomisi” kavramını ilk olarak ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Fisher, hizmet sektöründeki istihdam artışını aşağıdaki teorilerden hangisine dayanarak açıklamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin küreselleşmesinde kullanılan hukuki çerçevelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir hizmetin sağlanmasının doğal tekeli gerektirmesi durumunda uygulanacak politikalardan biridir?
1944 tarihli Bretton Woods Konferansları sonucunda kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitilmiş insan kaynakları açısından gelişmekte olan ülkelerin, sanayileşmiş ülkeleri sübvanse etmesi anlamındadır?
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi endüstrilerine yönelik mesleklerden biridir?
I. Sınır ötesi işlemler
II. Ülke dışı tüketim
III. Firma içi işlemler

Yukarıdakilerden hangileri küreselleşme ile hizmetler arasında yer alan akışlar bağlamındaki ilişkileri ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi serbest ticaretin kendilerine değil de İngiltere’ye yaradığını düşünerek 1870’lerden sonra gümrük tarifelerini aşamalı olarak yükselten ülkelerden biridir?
1947 yılında Küba’nın Havana kentinde toplanan 50 ülke temsilcisi aşağıdakilerden hangisinin kurulması konusunda karar almışlardır?
GATT müzakerelerinden sonuncusu olan Uruguay Müzakereleri hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi “Sıradan Bilgi Temel Endüstrilerini oluşturan alt endüstrilerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın