Genel İşletme Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandıkları sermaye çeşitlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan biri değildir?
İşletmenin kâr amacı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sürdürülebilirlik amacı kapsamında ele alınabilecek politikalardan biri değildir?
İnsan ihtiyaçlarını giderecek, insanların sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten çoğu kez kâr amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere ne ad verilir?
İşletmeleri sosyal sorumlu davranmaya iten çıkar grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinin temel görevi işletmecilik süreçleri için ihtiyaç duyulan girdileri sağlamaktır?
Örgüt yapısı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Küreselleşme sürecini hızlandıran gelişmelerden hangisi sosyokültürel çevre bağlamında değerlendirilmez?
Aşağıdakilerden hangisi girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bilgi, araç ve yeteneği tanımlar?
Değerler hangi tür koşullarda etik karar almaya etki ederler?
Adalet kuramı yaklaşımları arasında, bir kararla ilgili olarak, tüm kişilere aynı şekilde davranılması, keyfiyete göre farklı davranılmaması gerektiğini savunan adalet kuramı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, iş etiğine deneysel/görgül ampirik (ne) ve normatif (ne olmalı) yaklaşımlarının birleştirilmesini öneren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeyleri arasında yer almaz?
Kurumlanın, içinde yaşadıkları toplumun, çalışanlarının ve onların ailelerinin yaşam kalitelerini yükseltirken, aynı zamanda ekonomik gelişmeye de katkı sağlaması kavramı aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Bir işletmenin başka işletmelerin hisse senetlerini alarak işletmenin yönetimini ele geçirdiği birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?
İşletmenin kurulacağı yerin satın alınması, işletmenin inşaat, elektrik, su gibi tesisatlarının döşenmesi, üretim için gerekli donanım ve makinaların satın alınması gibi unsurlar projenin hangi aşamasında gerçekleştirilir?
Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel türü aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcama aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın