Genel İşletme Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

İşletmenin sunduğu ürünün yerini alabilecek, işletmenin sunduğu ürüne benzemeyen mal veya hizmete ne ad verilir?
İşletmeleri ürün üreten işletmeler, hizmet işletmeleri ve ticaret işletmeleri olarak üç türe ayıran bir sınıflandırma aşağıdaki ölçütlerin hangisine göre yapılmıştır?
İşletmelerin doğal çevrede meydana gelebilecek beklenmedik gelişmelerle başa çıkabilmek için tutmaları gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
Çalışanların yüksek ücret, iş ve sosyal güvence, eğitim yanında diğer sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanması aşağıdaki sürdürülebilirlik türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Örgüt yapısı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi hızlandıran aktörler arasında yer alan kurumlardan biri değildir?
I. Doğal kaynaklar
II. Sermaye
III. Emek
IV. İhtiyaç

Girişimci yukarıdaki üretim faktörlerinden hangilerini biraraya getirerek üretim yapılmasını sağlar?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonları arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresi içinde yer alan bileşenlerden biridir?
Petrol üretim tesislerinin petrol kuyularına yakın yerlerde kurulması, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamına girer?
Etik karar alma sırasında sayısal bir yöntem elde etme ve kullanma kaygısı taşıyan etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işletmenin kuruluş işlemleri sırasında aşağıdaki bakanlıkların hangisinden izin alması gerekir?
Bir işletme projesinin yürütülmesi sırasında yatırım kararı ile ilgili olarak yapılması gereken son aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Prosedürel adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bir işletmenin küçülme kararı sürecinde yerine getirmesi gereken ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işletme meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan veya üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgeler yayınlıyorsa, bu işletme etik davranışların kurum içinde yaygınlaştırılması için aşağıdakilerden hangisini uygulamaktadır?
Etik kusur kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin doğal çevre ile olan etkileşimlerini yönetmede, en iyi uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösterici olan standart aşağıdakilerden hangisidir?
Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine örnektir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın