Genel İşletme Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

İşletmenin siyasal, yasal, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre faktörlerini etkileme potansiyeli olan ve dolayısı ile tüm çevresini bir anlamda kapsayabilen genel çevre bileşenine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal veya hizmet yerine başka bir işletmenin sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih etmesi durumunda katlanması gereken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarından biri değildir?
Bireylere gelişme çağlarında aileleri tarafından aktarılan, bireylerin kişiliklerinin ayrılmaz parçası olan ve değişimi çok zor, hatta mümkün olmayan değerlere ne ad verilir?
Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?
İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin gelecekte kendini görmek istediği konum ya da işletmeler için faaliyetlerine yön veren bir kutup yıldızı olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisinin konusudur?
Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir?
Aynı işi yapan kadın ve erkeklere farklı ücret verilmemesi gerekliliği, adalet kuramı yaklaşımlarından hangisine bir örnektir?
Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan ya da üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgeye ne ad verilir?
Bireyselcilik olarak da anılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yaparak, hem rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerine, hem de pazardaki etkililiklerini artırmalarına yönelik yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Karar vericiden beklenen, her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesini savunan etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin küçülmeye karar verme nedenlerinden biri değildir?
Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine bir örnektir?
İki veya daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını yitirerek sermaye ve yönetimlerini birleştirmelerine ne ad verilir?
Proje kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın