Genel İşletme Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Çevresiyle ve birbiriyle ilişkili çeşitli alt bileşenlerden oluşan bütüncül yapıya ne ad verilir?
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusundaki yaklaşımlardan biri değildir?
Bir işletme program, bütçe ve proje kullanarak planlama yapıyor ise, bu işletme aşağıdaki planlardan hangisini kullanmaya ağırlık veriyordur?
Ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?
Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan öğelerden biri değildir?
Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?
Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesi şeklinde ifade edilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Tüketicilerin çok fazla düşünüp planlama yapmadan satın alabilecekleri ürün çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?
En az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin faaliyetleri sonucunda sermayedar için artış yaratan olaylara bağlı olarak, bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?
I. Komuta yetkisi
II. Kurmay yetki
III. Fonksiyonel yetki
IV. Karizmatik yetki

Yukarıdakilerden hangileri insan kaynakları bölümünde kullanılabilecek yetkilerdendir?
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında yer almaz?
Bir işin hangi görevlerin yerine getirilmesiyle nasıl bir ortamda hangi araçların kullanımıyla yerine gerçekleştirileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan insan kaynakları yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin uzun dönemli amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada gerekli kaynakları ayırarak, uygun faaliyet programlarının hazırlanmasına ne ad verilir?
Dönen varlıkların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın