Genel İşletme Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonları arasında yer alır?
Finansman fonksiyonunun görev tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sermaye sağlama bakımından küçük işletmelerin özelliklerinden biridir?
Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal veya hizmet yerine başka bir işletmenin sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih etmesi durumunda katlanması gereken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkûm olmaları eğilimine ne ad verilir?
İşletmeler için faaliyetlerine yön veren bir kutup yıldızı olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan bileşenlerden biri değildir?
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisinin altında incelenir?
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
İklim değişikliği üzerinde etkili olan çevre kirliliği, kullan-at kültürünün baskınlığı ve aşırı ürün paketleme sonucunda ortaya çıkan atıkların yok edilmesi ya da yönetilmesi problemi ve bireyler üzerindeki yıkıcı etkisi, yerel kültürlerin erozyonu gibi sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işletmenin yasalara aykırı olmasa bile toplum ve paydaşlarının beklentilerine uygun, doğru faaliyetlerine işaret eden sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerekli olduğu duruma ne ad verilir?
Aynı işi yapan kadın ve erkeklere farklı ücret verilmemesi gerekliliği, adalet kuramı yaklaşımlarından hangisine örnektir?
İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yaparak, hem rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerine, hem de pazardaki etkililiklerini artırmalarına yönelik yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Piyasa araştırması ve talep tahmini fizibilite çalışmaları kapsamında yapılan hangi tür araştırmalar arasında yer alır?
Bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir?
İşletmelerin yaptıkları anlaşmalardan olan miktar kartelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın