Genel İşletme Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Ekonomik malları, doğal kaynaklardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmeler üretim faaliyetleri ile hangi faydayı yaratırlar?
I. Özel sektör işletmelerinin temel ve en öncelikli ihtiyacıdır.
II. Üretim faktörü olan sermayenin getirisidir.
III. İşletmenin, dönemsel olarak sonucunu ölçmede ve büyüyerek yaşamını devam ettirmede kullandığı araçtır.
IV. Kâr türleri işletmeyi yönetenler, devlet, kredi verenler ve hissedarlar açısından farklılık göstermez.

Kâra ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi ikincil ihtiyaçtır?
İşletmelerde mal ve hizmet üretiminde kullanılan fabrika binası, içindeki teknoloji, tesisler, aletler gibi duran ve değişmeyen varlıklara ne ad verilir?
Sistem yaklaşımının önemli unsurlarından biri olan ekofinalite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşletmenin çevresindeki tüm bileşenleri etkileme potansiyeline sahip olan ve bu özelliği nedeniyle işletmeyi ve işletme çevresini saran bir üst sistem olarak tanımlanan çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmeler açısından çevrenin özellikleri arasında yer almaz?
Tema Vakfı, üretim süreçlerinin bir sonucu olarak çevresel atık üreten bir işletmenin hangi çevresinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi bazı sektörlere yeni işletmelerin girmesini engelleyen faktörlerden biri değildir?
Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan veya üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgelere ne ad verilir?
İnsan kaynakları yönetimine ilişkin yasalar çoğunlukla aşağıdaki iş etiği yaklaşımlarından hangisi esas alınarak düzenlenmiştir?
I. Konuların şiddeti
II. Paydaşların gücü
III. İşletmenin politikaları
IV. İşletmenin kaynakları

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin, paydaşlarla ilgili konuların belirlenmesinde dikkate aldığı faktörlerdir?
Birey veya grubun davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlâki ilkeler ve değerler toplamına ne ad verilir?
Tedarik zincirinde işgörenlerle ilgili konulara odaklanan, çalışanları ve iş yeri çalışma koşullarını içeren uluslararası standart aşağıdakilerden hangisidir?
Bir şirketin, başka şirketlerin hisse senetlerinin büyük bir bölümünü (%50'den fazlasını) satın alarak söz konusu şirketlerin yönetimini ve denetimini ele geçirmesiyle oluşan şirketler grubuna ne ad verilir?
Türkiye'de yakın zamanda faaliyetlerine başlayan ve fiyat indirimleri uygulayan bir marketin 8.000 civarı şube sayısına ulaşarak en büyük market zinciri haline gelmesi hangi büyüme stratejisine örnektir?
Küçülmeyi düşünen bir işletmenin öncelikle ne yapması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?
Bir girişimcinin kuruluş yeri seçiminde, devletin fazla gelişmemiş yörelere ilişkin özendirici uygulamalarını dikkate alarak fayda maliyet analizi yapması, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden hangisiyle ilgilidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın