Genel İşletme Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

İşletmelerin tüm çevre bileşenlerini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi büyüklükleri bakımından işletme türlerinden biri değildir?
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisinin altında incelenir?
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin tabanında ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Kurulacak işletmelerin ne kadar verimli çalışacağı, mal üretiminde maliyetlerin nasıl belirleneceği ve en düşük maliyetle nasıl üretimin gerçekleştirileceği olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Piyasaya çıkabilen ve ticari hale gelen yeniliğe ne ad verilir?
Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Etik ikilemde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin, mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yaparak, hem rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerine, hem de pazardaki etkililiklerini artırmalarına yönelik yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsayan yönetsel yetenek aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
Endüstriyel ürünler sınıflandırması arasında üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?
Binalar, barajlar, gemiler ve köprü üretimi hangi tür üretim biçimine örnek olarak gösterilebilir?
Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
“Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
İşletmenin faaliyetleri sonucunda sermayedar için artış yaratan, bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?
Dolaylı ödemenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin adil ücret belirleyebilmek için yaptıkları çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın