Genel İşletme Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ikincil ihtiyaçtır?
Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I. Çevreyle ve birbirleriyle ilişkili çeşitli bileşenlerden oluşan bir bütündür.
II. Alt sistemlerden oluşan bir bütündür.
III. İşletmeler kapalı yapıda bir sistem şeklinde de kurulabilir.

Sistem ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte kendini görmek istediği konumu ifade eder?
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumun tüketim kalıplarının, nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklı olması aşağıdakilerden hangisinin konusudur?
Adalet kuramı yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi aynı işi yapan kadın ve erkeklere farklı ücret verilmemesi gerektiğini ifade eder?
Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerektiği duruma ne ad verilir?
Bir şirketin, başka şirketlerin hisse senetlerinin büyük bir bölümünü (%50'den fazlasını) satın alarak söz konusu şirketlerin yönetimini ve denetimini ele geçirmesiyle oluşan şirketler grubuna ne ad verilir?
Petrol enerjisi kullanacak işletmelerin rafinerilere yakın yerlerde kurulması kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden hangisine örnektir?
Problemlerin, daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbirlerin alınmasına dayalı kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?
İşletme yöneticilerinin, periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplamasını ifade eden yönetsel rol aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık plan türlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalındaki bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasını ifade eder?
Binalar, barajlar, gemiler ve köprüler hangi üretim biçimine örnektir?
Mobilya, elektronik eşya ve giyim eşyaları aşağıdaki ürün türlerinden hangisine örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi personel envanterinin içerdiği bilgilerden biri değildir?
Doğru sayıda ve nitelikte çalışanın, doğru zaman ve yerde yöneticiler tarafından biraraya getirilmesini sağlayan sürece ne ad verilir?
Temel muhasebe eşitliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği finansal tablo aşağıdakileren hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın