Genel İşletme Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Finansman fonksiyonunun görev tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Yalnızlık, yalıtılmıştık, toplum ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları aşağıdaki ihtiyaçların hangisi karşılanmadığında ortaya çıkar?
Tüketicilerin işletmenin ürettiği ürün veya hizmeti satın alarak sahipliğini elde etmiş olması işletmelerin sağlamış olduğu faydalardan hangisidir?
İşletmenin fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkilerin faaliyet konusu aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin var olan kıt kaynakları kullanarak, sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortam aşağıdakilerden hangisidir?
Çevresiyle ve birbiriyle ilişkili çeşitli alt bileşenlerden oluşan bütüncül yapıya ne ad verilir?
Sektör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisi altında incelenir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan bileşenlerden biri değildir?
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin doğal çevre ile olan etkileşimlerini yönetmede, en iyi uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösterici olan standart aşağıdakilerden hangisidir?
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, çoğunluğun iyiliğini üreten kararın etik karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Birbiriyle çatışan ancak her ikisinin de olası geçerli etik yönleri olan iki seçenekten birinin seçilmesinin gerekli olduğu duruma ne ad verilir?
Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine zarar vermeksizin bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak kalkınmaya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi büyümenin işletmeye kazandırdığı yararlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?
Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir?
Kuruluş aşamasında en önemli ve en kapsamlı çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın