Genel İşletme Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

İşletmenin fonksiyonlarından biri olan halkla ilişkilerin faaliyet konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan biri değildir?
İnsan ihtiyaçlarını giderecek, insanların sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak derecede fayda sağlamak için üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten çoğu kez kâr amacı güden ekonomik, teknik ve sosyal girişimlere ne ad verilir?
Ulus-devlet otoritesinin zayıflaması, ülkelerarası sınırların gevşetilmesi ve uluslararası kuruluşların öneminin artması olarak sıralanabilecek küreselleşmenin etkileri aşağıdaki hangi genel çevre bileşenine aittir?
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisi altında incelenir?
İşletmelerin doğal çevre ile olan etkileşimlerini yönetmede, en iyi uygulamalara yönelik kuralları oluşturmada yol gösterici olan standart aşağıdakilerden hangisidir?
Prosedürel adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi büyümenin işletmeye kazandırdığı yararlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?
İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
Kontrol alanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış özendirme araçlarından biridir?
İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yeni personel alımı, mevcut personelin eğitilmesi, vardiya sayısının artırılması ya da fazla mesai gibi seçeneklerin aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulamaya sokulması tercih edilir?
Doğru sayıda ve nitelikte çalışanın, doğru zaman ve yerde yöneticiler tarafından biraraya getirilmesini sağlayan sürece ne ad verilir?
İş başı eğitimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin bankalara olan kredi borcunun toplamı aşağıdaki tablolardan hangisinde görünür?
Dönen varlıkların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın