Genel İşletme Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

İşletmelerin ürettikleri ürünleri saklayarak, koruyarak ya da depolayarak üretim yapmadıkları ya da yapamadıkları dönemlerde piyasaya sürmeleriyle yaratılan fayda aşağıdakilerin hangisidir?
Günümüzde işletmeler hangi işletmecilik anlayışına göre faaliyette bulunmaktadır?
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde itibar, tanınma, değerli hissetme ve takdir edilmeyi ifade eden ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?
I. Örgütün sahip olduğu kaynakların nasıl konumlandırdığı
II. Yapılması gereken görevlerde ne tür bir işbölümüne gidildiği
III. İşletmedeki birimlerin nasıl koordine edildiği

Örgütleme süreci sonucunda yukarıdakilerden hangileri belirlenmiş olur?
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumun tüketim kalıplarının, nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklı olması aşağıdakilerden hangisinin konusudur?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sektörel çevresini oluşturan bileşenlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iş etiği ile ilgili yaklaşımlarından biri değildir?
Etik ikilemin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Salça fabrikasının, domates yetiştirilen bir yere yakın kurulması, kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörlerden hangisiyle ilgilidir?
Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan kartel anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların belirlenmesini ifade eden yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olmasını ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin temel unsurlarından biri değildir?
Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi beğenmeli ürünlerin özelliklerinden biri değildir?
Belirli bir zaman diliminde tek bir ürünün üretildiği ve üretim işleminin tekrarlanmadığı üretim şekli aşağıdakilerin hangisidir?
I. Komuta yetkisi
II. Kurmay yetki
III. Fonksiyonel yetki
IV. Karizmatik yetki

Yukarıdakilerden hangileri insan kaynakları bölümünde kullanılabilecek yetkilerdendir?
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri değildir?
İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte işletmeye fayda sağlayacak olan ekonomik değerlere ne ad verilir?
İşletmenin ------ incelenerek, işletmenin büyüklüğü, satış eğilimi, ana gider kalemleri ve net kârı gibi konularda bilgi sahibi olunur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın