Borçlar Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi teminat sözleşmelerinden biri değildir?
Kişilerin aralarındaki hukuki ilişkiyi diledikleri gibi düzenleyebilmelerini konu alan borçlar hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi karma tipli sözleşmelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi ani edime örnek teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna örnektir?
Sözleşmeyle taraflardan birinin hiç evlenmeyeceğini taahhüt etmesi halinde sözleşmeye bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması temsilciye özel yetki verilmiş olmasına bağlı değildir?
Taraflar görünürde bir sözleşme yapmalarına karşın, aralarında bu sözleşmenin hiçbir hüküm doğurmayacağı hususunda anlaşıyorlarsa -------ile karşılaşılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi yazılı geçerlilik şekline tabi tutulan sözleşmelerden biridir?
I. Trafik siciline kayıtlı motorlu araçların devri sözleşmesi
II. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
III. Taşınmaz satış sözleşmesi
IV. Taşınmaz kira sözleşmesi

Yukarıdakilerden hangileri resmi şekle tabi sözleşmelerdendir?
Aşağıdakilerden hangisi kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun unsurlardan biri değildir?
İleride normal olarak gerçekleşmesi beklenen kayıpları ifade eden zarar kalemi aşağıdakilerden hangisidir?
İcra memurunun borçlunun evine girerek haciz işlemi uygulaması halinde fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?
Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybedenlerin zararı tazmin yükümlülüğünden kurtulabilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Birden fazla kimsenin haksız fiil ile bir zarara sebep olmaları durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Türk hukukunda tazminatın başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi haksız fillerde zamanaşımının uzamasına yol açan sebeplerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’nda hüküm altına alınan bedensel zarar kalemlerinden biri değildir?
Baygın kazazedeye yardım eden bir kimsenin fiilinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın