Borçlar Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna örnektir?
Yetkisiz temsilci tarafından yapılan bir sözleşmeye temsil olunanın onay vermesi halinde sözleşmenin hüküm doğurmaya başladığı an aşağıdakilerden hangisidir?
Failin fiilinin hukuka aykırı olmamasına rağmen ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulduğu hallerde sorumluluğun esası aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yansıma zararlarda zarar görenin yakınlarının manevi tazminat talep etmesine yol açan hallerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi bileşik faiz uygulamasına izin verilen işlerden biridir?
Mete, Efe’den bir ay sonra geri ödemek üzere 2.000 TL ödünç almıştır. Borç, ifa zamanı geldiğinde nerede ifa edilecektir?
Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat ifasında alacaklının menfaatinin bulunduğu kabul edilen sözleşmelerden biridir?
Alacaklının borcun ifasını isteyebileceği en erken tarihi ifade eden hukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Borçlunun borç ilişkisindeki yan yükümlere aykırı davranmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdüne yol açmaz?
Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılık nedeniyle tazminat talep edilebilmesinin koşullarından biri değildir?
Sözleşmenin geçerli olarak kurulduğuna duyulan güvenin boşa çıkmasından dolayı ortaya çıkan zarar aşağıdakilerden hangisidir?
Birlikte alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri, borçlunun da ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak borcundan kurtulduğu durumda ne tür alacaktan söz edilir?
Borca katılma sözleşmesinin yapılabilmesi için aranan ehliyet koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?
Sözleşmenin sonradan kesin hükümsüz kılınması halinde önceden verilen bağlanma parasının iade talebinin hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Takas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yenilemenin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi fer’i hak ve borçlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın