Borçlar Hukuku Dersi 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi verme borcuna örnek oluşturur?
Tarafların hukuki ilişkilerini kendi iradeleriyle belirleyebilmesini ifade eden Borçlar Hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sözleşmenin kurucu unsurlarının eksikliğine bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin hükümsüzlüğüne yol açan sebeplerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun koşullarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir davranışı nedeniyle bir kimsenin haksız fiilinden sorumlu tutulmasına örnek teşkil eder?
Haksız fiil sorumluluğunda tazminata hükmedilebilmesi için zarar gören hangi hususu ispat etmelidir?
Türk Hukukunda tazminatın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi edim sonucunun borçlanılmasına örnek teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi borcun doğrudan borçlu tarafından ifasının zorunlu olduğu hallerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklı temerrüdünün özel sonuçlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdüne yol açmaz?
Aşağıdakilerden hangisi elbirliğiyle alacaklılığa yol açan hukuki ilişkilerden biridir?
Alacaklılardan her birinin bir ve aynı alacağın belirli bir payını diğerlerinden bağımsız olarak isteme hakkına sahip olduğu durumlarda ne tür alacaktan söz edilir?
Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?
Ahmet, müteahhit Metin’le imar planı değişince kendisine ait tek katlı ev yerine beş katlı bir apartman inşası konusunda anlaşmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmede ne tür koşula yer verilmiştir?
Gerçek kişiler tarafından üçüncü kişinin fiilinin üstlenilmesi halinde sözleşmenin şekli hususunda kanuni tipteki hangi sözleşmeye ilişkin hükümler uygulanacaktır?
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdirmez borcun talep ve dava edilebilirliğini ortadan kaldırır?
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliği taşıyan sözleşmelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan münferit borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın