Borçlar Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna örnek teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi karma sözleşmelerden biridir?
Tarafların borcun konusunu özelliklerini belirterek somutlaştırdığı durumlarda ortaya çıkan borca ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisinin hukuki niteliği ön sözleşmedir?
Aşağıdakilerden hangisi eksik borçlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi açıklamada yanılma hallerinden biri değildir?
Organ sıfatına sahip olmayan kişiler tarafından tüzel kişi adına yapılan sözleşmelerin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Aldatma nedeniyle sözleşmeyi iptal eden taraf aşağıdaki zararlardan hangisinin giderilmesini isteyebilir?
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması temsilciye özel yetki verilmiş olmasına bağlı değildir?
Aşağıdakilerden hangisi resmi şekle tabi sözleşmelerden biri değildir?
Acilen tıbbi müdahale yapılması gereken bir kişiye kendi ve yakının rızası almamadan müdahale yapılması aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerinden hangisine örnek teşkil eder?
Hayvan tutucusunun sorumluluğunun dayandığı sorumluluk esası aşağıdakilerden hangisidir?
Adam çalıştıranın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ahmet, arkadaşı Bülent’e pusu kurarak onu öldürmüştür.
Söz konusu olayda Ahmet’in kusurunun derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun unsurlardan biri değildir?
Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun tabi olduğu uzun zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Haksız fiil sonucunda açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?
Birden fazla kimsenin haksız fiil ile bir zarara sebep olmaları durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Destekten yoksun kalma tazminatının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bedensel zarar kapsamına girmez?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın