Borçlar Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemlerden biri değildir?
Hazır olmayanlar arasında yapılan sözleşmelerin hüküm doğurduğu an aşağıdakilerden hangisidir?
Borçlar hukuku alanında kural olarak kişilerin iradesi dışında sözleşme ilişkisi içerisine girmek zorunda olmaması sözleşme özgürlüğü ilkesinin görünüm şekillerinden hangisinin sonucudur?
Tarafların borcun konusunu özelliklerini belirterek somutlaştırdığı durumlarda ortaya çıkan borca ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir?
Korkutma nedeniyle sözleşmeyi iptal eden taraf hangi tür zararının giderilmesini isteyebilir?
Sözleşmenin içeriğinin kişilik haklarına aykırı olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi resmi şekle tabi sözleşmelerden biri değildir?
Borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla bir arkadaşı ile anlaşarak gerçekte bağışlama niyeti bulunmamasına rağmen, bir taşınırını arkadaşına bağışlaması halinde sözleşmede karşılaşılan hukuki aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin geçersizliğinden söz edilemeyecek hallerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?
TBK'ya göre bina ve yapı eserinin yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden bina malikinin yanı sıra aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
Ayırt etme gücünden yoksun olanların işlemiş oldukları haksız fiillerden sorumluluğunun dayandığı esas aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki zarar türlerinden hangisinden failin sorumlu tutulabilmesi için hem illiyet bağının hem hukuka aykırılık bağının gerçekleşmesi gerekir?
Kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun tabi olduğu uzun zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Başkasının konutunu vekâleti olmaksızın kendi yararına kiraya veren kişinin fiilinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Sebepsiz zenginleşme nedeniyle yoksullaşan aleyhine borç doğduğu durumlarda, borçluya zamanaşımının geçmesine rağmen borcu ödemekten kaçınma imkânı veren def’i aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yansıma zararlarda manevi tazminat talebine imkân tanınan hallerden biridir?
Türk Hukukunda tazminatın başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın