Borçlar Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Tarafların hukuki ilişkilerini kendi iradeleriyle belirleyebilmesini ifade eden Borçlar Hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sözleşmenin kurucu unsurlarının eksikliğine bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun koşullarından biri değildir?
Haksız fiil sorumluluğunda tazminata hükmedilebilmesi için zarar gören hangi hususu ispat etmelidir?
Aşağıdaki sözleşme ilişkilerinden doğan borçların hangisinin borçlu tarafından ifası kural olarak zorunlu değildir?
Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, malı temsil eden belgelerin ibrazı halinde yetkili bankaya, satıcıya ödeme yapma yetkisi ve görevi vererek, farklı uluslardan alıcı ve satıcıları belirli bir güven zemininde ilişkiye sokmayı amaçlayan hukuki işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borcun doğrudan borçlu tarafından ifasının zorunlu olduğu hallerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi edim sonucunun borçlanılmasına örnek teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklı temerrüdünün özel sonuçlarından biridir?
Borcun ifa edilmiş olmasına rağmen ifa edilen edimden dolayı alacaklının kişi veya malvarlıksal varlık ve değerlerine yönelik bir ihlâlin gerçekleştiği durumlar hukuken ne şekilde nitelendirilir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdüne yol açmaz?
Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılığın genel sonuçlarından biri değildir?
Ahmet, müteahhit Metinle imar planı değişince kendisine ait tek katlı ev yerine beş katlı bir apartman inşası konusunda anlaşmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmede ne tür koşula yer verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi elbirliğiyle alacaklılığa yol açan hukuki ilişkilerden biridir?
Alacaklılardan her birinin bir ve aynı alacağın belirli bir payını diğerlerinden bağımsız olarak isteme hakkına sahip olduğu durumlarda ne tür alacaktan söz edilir?
Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?
Gerçek kişiler tarafından üçüncü kişinin fiilinin üstlenilmesi halinde sözleşmenin şekli hususunda kanuni tipteki hangi sözleşmeye ilişkin hükümler uygulanacaktır?
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdirmez borcun talep ve dava edilebilirliğini ortadan kaldırır?
Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan münferit borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliği taşıyan sözleşmelerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın