Borçlar Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi verme borcuna örnek teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin hükümsüzlüğüne yol açan sebeplerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?
Türk Hukukunda tazminatın başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafından ifasının zorunlu olduğu borç ilişkilerinden biridir?
Borçlunun yönetimi ve gözetimi altında onun rızasıyla borcu ifasına katılan kişiye ne ad verilir?
İşgörme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ileri sürülebilecek def’ilerden biridir?
Borca aykırılığa bağlanan ilk ve asıl sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklı temerrüdünün özel sonuçlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi kusurlu ifa imkânsızlığının koşullarından biri değildir?
Sürekli edimli sözleşmelerde ifaya başlandıktan sonra sözleşmenin ileriye etkili olarak sona erdirilmesine yol açan bozucu yenilik doğuran hak aşağıdakilerden hangisidir?
Ali, torunu Ceren’e sınıfını geçerse bir bisiklet alacağını söylemiştir. Taraflar arasındaki bağışlama sözleşmesinin bağlandığı koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Sözleşme kurulurken bir tarafça verilmiş olan ve sözleşmeden cayma yetkisi veren paraya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?
Birlikte alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri, borçlunun da ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak borcundan kurtulduğu durumda ne tür alacaktan söz edilir?
Yüklenicinin ağır kusuru nedeniyle eserin ayıplı olmasından doğan zararlardan sorumluluğun tabi olduğu zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımına tabi olmayan borçlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliği taşıyan sözleşmelerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın