Borçlar Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna örnek teşkil eder?
Görme engelliler tarafından atılan imzanın bağlayıcılık koşulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Adam çalıştıranın sorumluluğunun dayandığı sorumluluk esası aşağıdakilerden hangisidir?
Gerçek vekâletsiz iş görmede iş gören, iş sahibi tarafından karşılanmayan masraf alacağını iş sahibinden hangi hükme dayanarak talep edebilir?
İşgörme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Alacaklıyı ifa yoluyla tatmin eden üçüncü kişinin alacaklının yerine geçmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafından ifasının zorunlu olduğu borç ilişkilerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi önce ifa yükümlülüğünün kanun tarafından düzenlenmiş olduğu hallerden biri değildir?
Alacaklının ifadan beklemeye haklı olduğu menfaatlerinin kaybını ifade eden zarar aşağıdakilerden hangisidir?
Ani edimli sözleşmelerde sözleşmenin geriye etkili olarak sona erdirilmesine yol açan bozucu yenilik doğuran hak aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılıkta illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?
Yapma borcunun konu edildiği sözleşmelerde alacaklı temerrüdüne bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Sözleşme kurulurken bağlanma parası verilmesinin sözleşmeye etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yüklemeye bağlı olarak yapılabilen sağlararası hukuki işlemlerden biridir?
Taksitli satışlarda alıcı tarafından yedi gün içerisinde geri alma hakkının kullanılması halinde söz konusu işlemde ne tür bir koşulun kararlaştırıldığından söz edilmelidir?
Alacaklı ve borçlu sıfatlarının bir kişide birleşmesinin borca etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Borca katılma ile üçüncü kişinin fiilini üstlenme arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Hâkimin, önüne gelen bir uyuşmazlıkta zamanaşımı süresinin geçmiş olduğunu kendiliğinden dikkate alamaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Takas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın