Borçlar Hukuku Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Borçlunun alacaklıya karşı borç konusu olan şeyi yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir?
Sözleşmenin kesin hükümsüzlüğüne yol açan sebeplerden hangisi sözleşmelerin tümü bakımından geçerli değildir?
İhlal edilen kuralın amacının meydana gelen zararın gerçekleşmesini engellemeye yönelik olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Haksız fiil sorumluluğunda zarar verenin kusurunu ispat yükü kime aittir?
Aşağıdaki sözleşme ilişkilerinden doğan borçların hangisinin borçlu tarafından ifası kural olarak zorunlu değildir?
Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, malı temsil eden belgelerin ibrazı halinde yetkili bankaya, satıcıya ödeme yapma yetkisi ve görevi vererek, farklı uluslardan alıcı ve satıcıları belirli bir güven zemininde ilişkiye sokmayı amaçlayan hukuki işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borcun doğrudan borçlu tarafından ifasının zorunlu olduğu hallerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi edim sonucunun borçlanılmasına örnek teşkil eder?
Borcun ifa edilmiş olmasına rağmen ifa edilen edimden dolayı alacaklının kişi veya malvarlıksal varlık ve değerlerine yönelik bir ihlâlin gerçekleştiği durumlar hukuken ne şekilde nitelendirilir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklı temerrüdünün özel sonuçlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılığın genel sonuçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdüne yol açmaz?
Alacaklılardan her birinin bir ve aynı alacağın belirli bir payını diğerlerinden bağımsız olarak isteme hakkına sahip olduğu durumlarda ne tür alacaktan söz edilir?
Aşağıdakilerden hangisi elbirliğiyle alacaklılığa yol açan hukuki ilişkilerden biridir?
Ahmet, müteahhit Metinle imar planı değişince kendisine ait tek katlı ev yerine beş katlı bir apartman inşası konusunda anlaşmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmede ne tür koşula yer verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan münferit borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliği taşıyan sözleşmelerden biridir?
Gerçek kişiler tarafından üçüncü kişinin fiilinin üstlenilmesi halinde sözleşmenin şekli hususunda kanuni tipteki hangi sözleşmeye ilişkin hükümler uygulanacaktır?
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdirmez borcun talep ve dava edilebilirliğini ortadan kaldırır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın