Borçlar Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisi Borçlar Kanunu dışında ayrı bir kanununda düzenlenmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi teminat sözleşmelerinden biri değildir?
Bir sözleşmenin ön sözleşme sayılabilmesi için ileride yapılacak sözleşmenin hangi nitelikte olması gerekir?
Borçlar Kanununa göre genel işlem koşullarında yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinde tek taraflı hukuki işlemler bir arada sayılmıştır?
Organ sıfatına sahip olmayan kişi tarafından tüzel kişi adına hukuki işlem yapılmasına bağlanan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Görme engelliler tarafından atılan imzanın bağlayıcılık koşulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Yanılma nedeniyle sözleşmeyi iptal eden tarafın kusurlu olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi iradenin oluşumuna etken olan olgularda yanılmayı ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi muvazaalı işlemin taraflarının muvazaayı ispat ederken yararlanacağı ispat araçlarından biridir?
Kitle iletişim araçlarıyla yapılan yayınların bir takım koşulların gerçekleşmesiyle hukuka aykırı sayılmayıp kişilik hakkına saldırı niteliği taşımaması halinde fiilin hukuka aykırılığını kaldıran neden aşağıdakilerden hangisidir?
Failin fiilinin hukuka aykırı olmamasına rağmen ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulduğu hallerde sorumluluğun esası aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kimsenin olumsuz davranışı nedeniyle haksız fiilden dolayı sorumlu tutulabilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybedenlerin zararı tazmin yükümlülüğünden kurtulabilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
İleride normal olarak gerçekleşmesi beklenen kayıpları ifade eden zarar kalemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yansıma zararlarda zarar görenin yakınlarının manevi tazminat talep etmesine yol açan hallerden biridir?
Denkleştirme kapsamında haksız fiil nedeniyle meydana gelen zarardan indirilmesi gereken yararların belirlenmesinde hangi kriterden yararlanılır?
Birden çok kişinin birlikte zarara sebebiyet vermeleri halinde bunların zarardan sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sebepsiz zenginleşme dolayısıyla yoksullaşan aleyhine borç doğduğu durumlarda, borçluya, zaman aşımının geçmesine rağmen borcu ödemekten kaçınma imkânı veren def’i aşağıdakilerden hangisidir?
Manevi tazminat talebinin koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın