Borçlar Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi verme borcuna örnek teşkil eder?
Alacak hakkı doğmasına rağmen, alacaklının alacağını talep etme yetkisinin bulunmadığı borç ilişkilerine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi resmi şekle tabi sözleşmelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iradenin oluşumuna etken olan olgularda yanılmayı ifade eder?
Hayvan tutucusunun sorumluluğunun dayandığı sorumluluk esası aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi TMK’de düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?
Sebepsiz zenginleşmeden doğan iade talebinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bedensel zarar kapsamına girmez?
Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat ifasında alacaklının menfaatinin bulunduğu kabul edilen sözleşmelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ileri sürülebilecek def’ilerden biridir?
Mete, Efe’den bir ay sonra geri ödemek üzere 2.000 TL ödünç almıştır.
İfa zamanı geldiğinde borç, nerede ifa edilecektir?
Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılıkta illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?
Borçlunun borç ilişkisindeki yan yükümlere aykırı davranmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklının belirsizliğine bağlanan sonuçlardan biridir?
Sözleşmenin sonradan kesin hükümsüz kılınması halinde önceden verilen bağlanma parasının iade talebinin hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Birlikte alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri, borçluların da ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak borcundan kurtulabildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinden söz edilir?
Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi fer’i hak ve borçlardan biri değildir?
Hâkimin, önüne gelen bir uyuşmazlıkta zamanaşımı süresinin geçmiş olduğunu kendiliğinden dikkate alamaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Takas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın