Borçlar Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi karma tipli sözleşmelerden biridir?
Bir kimsenin sözleşmeyle “hiçbir zaman ticari faaliyette bulunmayacağını” taahhüt etmesi halinde sözleşmede yer alan geçersizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Hukuka aykırı fiil sonucu tazminat istenebilmesi için, meydana gelen zararla ihlal edilen kural arasında bulunması gereken bağ aşağıdakilerden hangisidir?
Haksız fiil sorumluluğu doğuran davranışın aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde bu durumun zamanaşımına etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aciz def’i ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Alacaklının borcun ifasını isteyebileceği en erken tarihi ifade eden hukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Ali, Berrin’den 5.000 TL ödünç almış ancak vaktinde ödeyememiş, Berrin'e kendisinin ağabeyi Ata’dan olan yine 5.000 TL ‘lik alacağının devrini teklif etmiş; Berrin, bu teklifi kabul etmiştir.

Berrin’in Ali’nin teklifini kabul etmesiyle Ali’nin borçtan kurtulması halinde borcun ifası bakımından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?
İfa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
M, T ile yaptığı sözleşme ile 3 yıl onunla rekabet etmemeyi üstlenmiş, ancak bu borcuna aykırı davranmıştır.
M’nin söz konusu borca aykırı davranışına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Alacaklı temerrüdünün sonuçları arasında borçluya verilen zararın tazmininin yer almaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Borca aykırılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi aşırı ifa güçlüğünün koşullarından biri değildir?
Aşağıdaki ceza koşullarından hangisinin kararlaştırılması halinde aşkın zararın tazmini istenmez?
Geçerli bir sebebi bulunmayan bir alacağın geçerlilik koşullarını taşıyan bir devir sözleşmesiyle karşı tarafa devredilebilmesi alacağın devri sözleşmesinin hangi özelliğinin bir sonucudur?
Birlikte alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri, borçluların da ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak borcundan kurtulabildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinden söz edilir?
Sözleşme dışı sorumluluk doğuran bir olayda zarardan birden fazla kişinin sorumlu tutulduğu durumlarda, bu kişilerin zarardan sorumluluğu konusunda kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren kusursuz ifa imkânsızlığının koşullarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yenilemenin koşullarından biri değildir?
Hâkimin, önüne gelen bir uyuşmazlıkta zamanaşımı süresinin geçmiş olduğunu kendiliğinden dikkate alamaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Takas beyanının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın