Borçlar Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Hakkında bir kanun hükmü bulunmadığı hallerde sözleşme yapma zorunluluğuna dayanak teşkil eden medeni hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Eksik borçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi teminat sözleşmelerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi bir sözleşme hükmünün genel işlem koşulu sayılmasının zorunlu unsurlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi aşırı yararlanmadan zarar gören tarafa yasa tarafından tanınan imkânlardan biridir?
Yetkisiz temsilci tarafından yapılan bir sözleşmeye temsil olunanın onay vermesi halinde sözleşmenin hüküm doğurmaya başladığı an aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kanun gereği resmi geçerlilik şekline tabi tutulan sözleşmelerden biridir?
Kendilerine yasal danışman atanan kişilerin yasa gereği yasal temsilcilerinin rızası ile yapabilecekleri öngörülen işlemleri yasal temsilcilerinin rızasını almadan yapmaları halinde ortaya çıkan geçersizlik hali aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin iptaline yol açan sebeplerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi haksız fiil nedeniyle tazmini istenebilecek zarar türlerinden biri değildir?
Ayırt etme gücünden yoksun olanların vermiş olduğu zararlardan sorumluluğun esasını oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Hukuka aykırı fiilden zarar gören kişinin bu fiil nedeniyle tazminat talep edebilmesi için meydana gelen zararla ihlal edilen kural arasında bulunması gereken bağ aşağıdakilerden hangisidir?
Fedakârlığın denkleştirilmesi esasına dayanan sorumluluğu diğer kusursuz sorumluluk hallerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki kusursuz sorumluluk hallerinin hangisi objektif özen yükümünün ihlaline dayanır?
Haksız fiil sonucunda açılacak maddi tazminat davası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tazminat davasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Haksız fiil tazminatı belirlenirken denkleştirmeye gidilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanununda sayılan bedensel zarar kalemlerinden biri değildir?
Manevi zarara uğrayan kimse dışında onun yakınlarının da manevi tazminat talebinde bulunabilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın