Borçlar Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biridir?
Sözleşmenin içeriğinin kişilik haklarına aykırı olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Adam çalıştıranın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda manevi tazminatın özel olarak düzenlendiği hâllerden biri değildir?
Borçlunun yönetimi ve gözetimi altında onun rızasıyla borcun ifasına katılan kişiye ne ad verilir?
Para borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat ifasında alacaklının menfaatinin bulunduğu kabul edilen sözleşmelerden biridir?
Alacaklının borcun ifasını isteyebileceği en erken tarihi ifade eden hukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Sürekli edimli sözleşmelerde ifaya başlandıktan sonra sözleşmenin ileriye etkili olarak sona erdirilmesine yol açan bozucu yenilik doğuran hak aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılıkta nedensellik bağını kesen sebeplerden biridir?
Sözleşmeyle arazisinde inşa edilecek binanın inşaat malzemelerini vermeyi üstlenmiş olmasına rağmen bunları sağlamayan alacaklının davranışı, sözleşmenin ifasına etkisi bakımından aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılık nedeniyle tazminat talep edilebilmesinin koşullarından biri değildir?
I. Seçim hakkı
II. Fesih
III. Alacak

Yukarıdakilerden hangileri koşula bağlanamayan hukuki işlemlerdendir?
Borçlunun, alacaklıya karşı borcunu hiç veya gereğince yerine getirmediği takdirde ifa etmeyi önceden yüklendiği edime-------denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Birlikte alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri, borçlunun da ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak borcundan kurtulduğu durumda ne tür alacaktan söz edilir?
Ayşe, yeğeni Mehmet'e evlenmesi koşuluyla bir otomobil bağışlamıştır.

Buna göre, bağışlama sözleşmesinde yer alan koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliği taşıyan sözleşmelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımına tabi olmayan borçlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yenilemenin koşullarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan münferit borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın