Borçlar Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisinin hukuki niteliği ön sözleşmedir?
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması temsilciye özel yetki verilmiş olmasına bağlı değildir?
Acilen tıbbi müdahale yapılması gereken bir kişiye kendi ve yakının rızası almamadan müdahale yapılması aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerinden hangisine örnek teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi yansıma zararlarda manevi tazminat talebine imkân tanınan hallerden biridir?
Borçlunun yönetimi ve gözetimi altında onun rızasıyla borcu ifasına katılan kişiye ne ad verilir?
İşgörme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Alacaklının borcun ifasını isteyebileceği en erken tarihi ifade eden hukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat borçlu tarafından ifasının zorunlu olduğu borç ilişkilerinden biridir?
Terziye dikilecek elbise için kumaşı teslim etmeyen kişinin davranışı, sözleşmenin ifasına etkisi bakımından aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılıkta illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklının belirsizliğine bağlanan sonuçlardan biridir?
Borçlunun borç ilişkisindeki yan yükümlere aykırı davranmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Tülay, yeğeni Yıldız’a evlenmesi koşuluyla bir otomobil bağışlamıştır.

Bağışlama sözleşmesinde yer alan koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?
Birlikte alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri, borçlunun da ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak borcundan kurtulduğu durumda ne tür alacaktan söz edilir?
Sözleşmenin sonradan kesin hükümsüz kılınması halinde önceden verilen bağlanma parasının iade talebinin hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi fer’i hak ve borçlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliği taşıyan sözleşmelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yenilemenin koşullarından biri değildir?
Hâkimin, önüne gelen bir uyuşmazlıkta zamanaşımı süresinin geçmiş olduğunu kendiliğinden dikkate alamaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın