Hukukun Temel Kavramları 2012 – 2013 Tek Ders Sınavı

İnsanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutumlara ve pratiklere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan biri değildir?
Kanunların yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Uluslararası andlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Roma hukukçusu Gaius’un kişiler hukuku bakımından tasnif ettiği kategorilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Karşılaştırmalı hukukun zorunlu unsurlarından olan toplumsal ve kültürel zemin ile anlatılmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı ilk derece hukuk mahkemesidir?
Adli yargı hukuk mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki hak sınıflandırmalarından hangisinde ayrımın kaynağı doğru gösterilmemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın siyasal kamu hakkı olarak kabul ettiği haklardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hakların devren kazanılmasının bir örneğini oluşturmaz?
Taşınırlarda mülkiyet hakkının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kişiler hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Miras sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi, Borçlar hukukunda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?
Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yer almaz?
Anayasaların başlangıç bölümü açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kamu hukuku-özel hukuk ayrımının ortaya çıkması esas olarak aşağıdaki olaylardan hangisi ile yakından ilgilidir?
Aşağıdakılerden hangisi uluslararası hukukun uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkiler bağlamında incelediği konular arasında yer almaz?
Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların yeri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın