Hukukun Temel Kavramları Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Sosyal düzen kuralları içinde, “iyilik-kötülük, doğruluk-yanlışlık gibi çeşitli konulardaki değer yargıları” olarak ifade edilen, insanın hem diğer bireylere karşı olan ödevleri hem de kişinin kendi şahsı ve iç dünyasına karşı ödevleri ile ilgili olan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
Örf-adet hukuku aşağıdakilerden hangisinde uygulama alanı bulur?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması hâlinde ortaya çıkan bir yaptırım türüdür?
Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organların işleyişini düzenleyen esas ve kurallar bütününe ne ad verilir?
Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Bölge adliye mahkemeleri ve bazı durumlarda ilk derece mahkemelerince verilen nihai kararların Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerince incelenmesine ne ad verilir?
Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?
İslam Hukukunda kıyası kabul eden fıkıh anlayışına ne ad verilir?
“Çalışma ve sözleşme hürriyeti” hangi tür haklar kapsamında incelenir?
Mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilebildiği davaya ne ad verilir?
Birbiri ile belli bir ilişki içinde olan iki kişi arasında mevcut olan ve yalnızca hukuki işleme veya ilişkiye taraf olan kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?
Sahipsiz taşınırlar üzerinde mülkiyet hakkının aslen kazanılmasına imkân veren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kişisel kamu hakları arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi Aile Hukuku kapsamında incelenen bir kavramdır?
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işverene ne ad verilir?
İdari Yargılama Hukukunda ihlal edilmiş hakkın yerine getirilmesi veya uğranılan zararın giderilmesi için açılan davaya ne ad verilir?
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen, bir sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Genel Kamu Hukuku alanındaki üçüncü kuşak haklar arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu hukukunun temel kaynaklarından biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın