Hukukun Temel Kavramları 2017 – 2018 3 Ders Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde diğerlerinden daha alt sırada yer alır?
Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?
Toplumsal düzende ve gündelik ilişkilerde bazı davranış kalıplarına uyulmasını gerektiren tavırlar, yöntemler ve hareket biçimlerinden oluşan kurallar bütününe ne ad verilir?
Tarafların iradeleri ile açıkça belirtebilecekleri halde belirtmedikleri konuların açığa kavuşturulmasında yardımcı olan kurallara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir?
Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?
İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne anlama gelir?
Bir kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak ve kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kimsenin malvarlığının haklı bir neden olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığının aleyhine çoğalmasına ne ad verilir?
Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?
Aşağıdaki özel haklardan hangisi bir başkasına devredilebilir niteliktedir?
Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad verilir?
Hukuk yargılamasında mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edildiği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir davada taraflardan birinin diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhine hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi vakıanın (olgunun) doğruluğunu bildirmesine ne ad verilir?
Miras Hukuku’na göre ayırt etme gücüne sahip bir kimsenin vasiyetname düzenleyebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
İş Hukukunda işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere ne ad verilir?
İdari Yargılama Hukukunda ihlal edilmiş hakkın yerine getirilmesi veya uğranılan zararın giderilmesi için açılan davaya ne ad verilir?
Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
Eşya Hukuku'nda kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?
Toplumdaki bireylerin doğrudan yönetime katılmak veya yöneticileri belirlemek suretiyle devlet yönetiminde etkili olabildikleri ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere diğer temel haklarının teminat altında olduğu yönetim biçimine ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın