Hukukun Temel Kavramları 2015 – 2016 Ara Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel addır?
İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?
Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutum ve pratiklere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır?
Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür?
Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda kararlar almasına ne ad verilir?
Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?
Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
I. İdari yargı kolunda yer alır.
II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu tarafından başka mahkemelerde görevlendirilemez.
III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler.

Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında görevli organ aşağıdakilerden hangisine aittir?
Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki kavramlardan hangisi OsmanlI hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma yetkisi ile ilgilidir?
Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı kollarından hangisinde çözülür?
Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?
Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?
İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne anlama gelir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın