Hukukun Temel Kavramları 2015 – 2016 Dönem Sonu Sınavı

Hukukun, insanlar arasındaki kuralsız, ölçüsüz ve acımasız kavga ve savaş durumunu bastırması ve kurala bağlaması, aşağıdakilerden hangi işleviyle ilgilidir?
Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi imzalaması gereklidir?
Benimsemenin (iktibas) Hukuk Devrimimizin ana niteliği olmasındaki asıl etken nedir?
I. Uzmanlık mahkemesidir.
II. Adli yargı kolunda yer alır.
III. İdari yargı kolunda yer alır.
IV. Tek hâkimlidir.

Tüketici mahkemesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre korunan fikri eserlerden biri değildir?
Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında düzenlenmiş olan kişisel kamu hak ve hürriyetlerinden biri değildir?
ürkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir.

Bu sınırlama ve nasıl yapılabileceği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlaması ve ölümle sona ermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
İyiniyetin unsurlarının tespit edilebilmesi ve varlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türk Medeni Kanununa göre sahibinin elinden isteği olmadan çıkan bir taşınır malı, iyiniyetli bir kişinin mülkiyetini davasız ve aralıksız zamanaşımı yoluyla kazanabilmesi için geçmesi gereken zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkının kazanılması bakımından tapu sicili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak yanında en az kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi Aile Hukukunun kapsamına girmez?
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu oluşturan kitaplardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir anayasanın sert anayasa olması için aranan şartlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku-Özel Hukuk ayrımı belirlenirken başvurulan ölçütler arasında yer almaz?
İdari Yargılama Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukunun yazılı kaynaklarındandır?
Kamu hizmeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın