Hukukun Temel Kavramları 2017 – 2018 Ara Sınavı

Sosyal düzen kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
T.C. Anayasasına göre Anayasada değişiklik teklifi yapılabilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı talebi gerekir?
Toplumsal düzende ve gündelik ilişkilerde bazı davranış kalıplarına uyulmasını gerektiren tavırlar, yöntemler ve hareket biçimlerinden oluşan kurallar bütününe ne ad verilir?
Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?
Kıyas'ın uygulama alanı bulamadığı hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Tarafların iradeleri ile açıkça belirtebilecekleri halde belirtmedikleri konuların açığa kavuşturulmasında yardımcı olan kurallara ne ad verilir?
Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış idari işlemlerin idari yargı organlarınca ortadan kaldırılması halinde ortaya çıkan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alır?
TBMM bakımından, Bakanlar Kurulu bakımından, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ise bakımından yaratıcı kaynak niteliğindedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?
Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde gösterilen tepkiye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı illerden biri değildir?
Osmanlı Hukukunda askeri sınıfa ait şer’i ve hukuki davalara bakmakla görevlendirilen hâkim aşağıdakilerden hangisidir?
Fıkhın insanlar arasındaki doğumdan ölüme her tür ve düzeydeki toplumsal ilişkilerini inceleyen bölümüne ne ad verilir?
İdari yargıdaki en üst yargı merci aşağıdakilerden hangisidir?
İngiliz Hukukunda parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemeleri kapsayan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?
İslam Hukukunda İslam dinini belirleyen ilahi buyrukların toplamına ne ad verilir?
Anayasa Mahkemesi _____ üyeden oluşur. Bu üyeler _____ yıl için seçilirler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?
Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi birden fazla hakimden oluşan ve heyet halinde çalışan toplu mahkemelerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın