Hukukun Temel Kavramları Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan yaptırıma ne ad verilir?
Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organların işleyişini düzenleyen esas ve kurallar bütününe ne ad verilir?
Bölge adliye mahkemeleri ve bazı durumlarda ilk derece mahkemelerince verilen nihai kararların Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerince incelenmesine ne ad verilir?
İslam Hukuku'nda daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya çıktığında fakihin kendisine uygun gelen ve genel kuralın istisnası olarak kıyasen hüküm kurmasına ne ad verilir?
Bir kimsenin mal varlığının, haklı bir neden olmaksızın, diğer bir kimsenin mal varlığının aleyhine çoğalmasına ne ad verilir?
Mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilebildiği davaya ne ad verilir?
Sahipsiz taşınırlar üzerinde mülkiyet hakkının aslen kazanılmasına imkân veren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Birbiri ile belli bir ilişki içinde olan iki kişi arasında mevcut olan ve yalnızca hukuki işleme veya ilişkiye taraf olan kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?
Başkasının mülkiyetinde olan bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma yetkisini veren ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kişisel kamu hakları arasında yer alır?
Davalının, davacının ileri sürdüğü olay ve dava konusunu kabul etmekle birlikte, kendi edimini yerine getirmekten çekinmesini haklı gösterecek karşı sebepleri ileri sürmesine ne ad verilir?
Bir hakkın bütün hak (aktif) ve borçlarıyla (pasifleriyle) devredilmesine ne ad verilir?
Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkete ne ad verilir?
Türk Hukukunda gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına ne ad verilir?
Bu soru iptal edilmiştir.
  Türk Ceza Kanunu'nda süreli hapis cezası için Kanunda aksi belirtilmeyen hallerde öngörülen üst sınır kaç yıldır?
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre bütçe tahminlerinin mali yılbaşından en az kaç gün önce TBMM’ye sunulması gereklidir?
  Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un dalları arasında yer almaz?
  Aşağıdakilerden hangisi Genel Kamu Hukuku alanındaki üçüncü kuşak haklar arasında yer alır?
  Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işverene ne ad verilir?
  Sınavı Bitir

  Yorum Yapın