Hukukun Temel Kavramları 2013 – 2014 Tek Ders Sınavı

İnsanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutumlara ve pratiklere ne ad verilir?
Uluslararası andlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Karşılaştırmalı hukukun zorunlu unsurlarından olan toplumsal ve kültürel zemin ile anlatılmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı ilk derece hukuk mahkemesidir?
Aşağıdakilerden hangisi nisbi hakların temel özelliğidir?
Aşağıdaki hak sınıflandırmalarından hangisinde ayrımın kaynağı doğru gösterilmemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın siyasal kamu hakkı olarak kabul ettiği haklardan biri değildir?
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Taşınırlarda mülkiyet hakkının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Dürüstlük kurallarına uygun hareket edilmesi aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi hakların devren kazanılmasının bir örneğini oluşturmaz?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemimizde yer alan birtakım tüzel kişilerin üyelerinin, mensuplarının ya da temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için kendi adlarına ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi için açılabilecek dava türüdür?
Kişiler hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Miras sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi, Borçlar hukukunda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?
Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkiler bağlamında incelediği konular arasında yer almaz?
Kamu hukuku-özel hukuk ayrımının ortaya çıkması esas olarak aşağıdaki olaylardan hangisi ile yakından ilgilidir?
Anayasaların başlangıç bölümü açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların yeri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın