Hukukun Temel Kavramları Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Başlangıcı bilinemeyecek ölçüde eskiden beri uygulanıyor olan ve toplumda bu şekilde hareket edilmesi gerektiği yönünde bir inancın bulunduğu kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir?
Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı, hukukun işlevleri olarak anılır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hukuki yaptırım türlerinden biri değildir?
Hukuki işlemin geçerlilik şartlarından kamu düzenini İlgilendirdiği kabul edilenlerin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan geçersizlik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir hukuk kuralının o kuralı oluşturan makam veya organ tarafından yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
Benzerlik gösteren iki durum, olay veya hüküm arasında bir ilişki kurularak, açıkça gözlemlenmeyen daha başka ortak noktaların bulunduğu çıkarımına varmak anlamına gelen yorum aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin ülkesi içerisinde meydana gelen olaylar ve eylemlerin o devletin hukukuna tabi olması ilkesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yorum teorilerinden biri değildir?
Roma Hukuku’nun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hali olarak ifade edilen hukuk aşağıdakilerden hangisidir?
Amerikan Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?
Roma Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türk Hukukundaki idari yargı örgütü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sosyalist Hukuk sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türk Hukukundaki yargı kolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki suçlardan hangisine hadd cezası uygulanmaz?
İslam Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın