Hukukun Temel Kavramları 2017 – 2018 Dönem Sonu Sınavı

Kanunların yorumunda kanun koyucunun subjektif iradesinin dikkate alındığı yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde gösterilen tepkiye ne ad verilir?
İslam Hukukunda öldürme, yaralama ya da bir uzvun kullanılamaz hale getirilmesi ile sonuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek (kasden) işleyen faillerinin, kadı kararıyla işledikleri suçun aynısına maruz bırakılarak cezalandırılmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki Özel Hukuk mahkemelerinden biridir?
Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad verilir?
Malike sahip olduğu eşyayı kullanma, ondan yararlanma ve onunla ilgili her türlü maddi ve hukuki tasarrufta bulunma yetkilerini veren ayni hakka ne ad verilir?
Hakkın korunmasında ispat yükü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir davada taraflardan birinin diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhine hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi vakıanın (olgunun) doğruluğunu bildirmesine ne ad verilir?
Hukuk yargılamasında mahkemeden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edildiği dava türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hakların ayrımında sosyal ve ekonomik kamu hakları arasında yer alır?
Bir kimsenin malvarlığının haklı bir neden olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığının aleyhine çoğalmasına ne ad verilir?
Aşağıdaki özel haklardan hangisi bir başkasına devredilebilir niteliktedir?
Miras Hukuku’na göre ayırt etme gücüne sahip bir kimsenin vasiyetname düzenleyebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak (klasik) haklar arasında yer alır?
Eşya Hukuku'nda kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku'nun dalları arasında yer almaz?
Ticaret Şirketleri Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Türk Ceza Kanununa göre aksi belirtilmeyen hallerde süreli hapis cezasının üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk'un dalları arasında yer almaz?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın