Hukukun Temel Kavramları 2016 – 2017 Ara Sınavı

Adli yargı kolunda kesin olmayan ilk derece mahkemesi kararlarının istinaf incelemesini yapmakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre kamu haklarının (temel hak ve hürriyetlerin) sınırlandırılması esasları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?
Karşılaştırmalı hukuka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi hak sahibinin kendi şahsiyeti üzerindeki mutlak hakların konusunu oluşturmaz?
Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Hukuku’nun kaynaklarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların Devlet’e karşı sahip olduğu, kişiler ile Devlet arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukuku'nda Gaius’a göre kurumlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı İdarî eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tam yargı davalarının görüldüğü yargı kollarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik İslam hukuk biliminin şeriatı incelediği ana bölümlerden biridir?
Aslî fonksiyonu, adlî yargı kolunda çözüme bağlanan dava ve işler bakımından, ülkede hukukun aynı şekilde uygulanmasını ve hukuk birliğini sağlamak olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Statute Law ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak ve kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi nisbi haklardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda görevli genel hukuk mahkemesidir?
Hukuk kültürüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyalist hukukun dayandığı temel ilkelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi hakların ayırımı içindeki özel haklardan biri değildir?
Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl süreyle görev yapar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın