Hukukun Temel Kavramları 2016 – 2017 Dönem Sonu Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi özel hak kategorilerinden biri değildir?
Benimseme (resepsiyon) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemlerinden biri değildir?
Sınırlı ayni haklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi idari yargı kolunda görevli mahkemelerin kaldırılmasına veya yargı çevrelerinin değiştirilmesine karar verir?
İş kanunu uyarınca, işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?
Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide varolan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliğe ne ad verilir?
Borçlar hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Özel hukuka göre genç bir hukuk dalıdır.
II- Kamu yararı düşüncesi egemendir.
III. Hukuki ilişkiler tarafların serbest iradesiyle belirlenmez.
IV. Bu hukuk dalı kapsamındaki işlemler taraflar istese de istemese de sonuç doğurur.
V. Kodifiye edilmemiş bir hukuk dalıdır.

Yukarıda özellikleri verilen kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’u oluşturan kitaplardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun kapsam alanına girmez?
Kamu hukuku - özel hukuk ayrımını pratik bazı nedenlere dayandıran ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Türk Medeni Kanunu'na göre taşınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet, o şeyi elinde bulunduran herkese karşı kaç yıl içinde taşınır davası (istihkak davası) açabilir?
Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmanın yanında en az kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad verilir?
Bireylerin silahlı çatışmalar esnasında korunmasına ilişkin hükümler ile devletlerin silahlı çatışmalar esnasında uymaları gereken kuralları düzenleyen kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Hukuki ve siyasi bir örgüt olan devleti tarihsel kaynakları, gelişimi ve nitelikleri çerçevesinde inceleyen hukuk dalına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununa göre hakkın kazanılmasında iyiniyetli olan kişiye göre daha öncelikli korunmaz?
Mahkemeden yeni bir hukuki durum yaratılması veya var olan bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi ya da onun ortadan kaldırılmasının talep edildiği davalara ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın