Hukukun Temel Kavramları 2013 – 2014 Dönem Sonu Sınavı

Hukuka aykırı kusurlu bir eylemle bir başkasına zarar verilmesine ne ad verilir?
Hukuk kurallarının ancak yürürlüğe girdikten sonra meydana gelen olaylara uygulanabilmesine ne ad verilir?
Roma Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ceza yargısında görevli mahkemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Devlet’e negatif bir tutum yükleyen kişisel kamu haklarından biri değildir?
Sınırlı ayni haklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi özel bir haktır?
Aşağıdakilerden hangisi devredilebilir bir haktır?
Hakların kullanılması ve borçların ifasında herkesin uymak zorunda olduğu kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
Hak sahibinin sahip olduğu bir hakkını, hukuki işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda bir başka kişiye devretmesiyle hakkın kaybedilmesine ne ad verilir?
Türk Medeni Kanunu m.1023’e göre ‘Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.’ Bu ifade tapu siciline ilişkin hangi ilkeye aittir?
Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti ya da o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen yanlış bilgi ya da bilgisizliğe ne ad verilir?
Bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş olup, yüklü taşınmaz malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılan sınırlı ayni hakka ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan kitaplardan biri değildir?
Türk Borçlar Hukuku sistemi içerisinde borcun kaynağı kural olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru sayılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu hukukunun inceleme alanlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen Ceza Kanunu’nun amaçlarından biri değildir?
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda benimsenen yasama ve yürütme yetkilerinin Parlamento’da toplanmasını öngören hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Ceza hukukunun en önemli ilkelerinden biri olan kanunilik ilkesinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın