Hukukun Temel Kavramları 2015 – 2016 Tek Ders Sınavı

Aşağıdaki kavramlardan hangisi OsmanlI hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma yetkisi ile ilgilidir?
İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?
Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında görevli organ aşağıdakilerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır?
Aşağıdaki hak sınıflandırmalarından hangisinde ayrımın kaynağı doğru gösterilmemiştir?
Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre korunan fikri eserlerden biri değildir?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir.

Buna göre, bu sınırlama ve nasıl yapılabileceği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlaması ve ölümle sona ermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Türk Medeni Kanununa göre sahibinin elinden isteği olmadan çıkan bir taşınır malı, iyiniyetli bir kişinin mülkiyetini davasız ve aralıksız zamanaşımı yoluyla kazanabilmesi için geçmesi gereken zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Dürüstlük kurallarına uygun hareket edilmesi aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir?
İyiniyetin unsurlarının tespit edilebilmesi ve varlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi, Borçlar hukukunda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?
Miras sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Aile Hukukunun kapsamına girmez?
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu oluşturan kitaplardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukunun yazılı kaynaklarındandır?
Kamu hizmeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi bir anayasanın sert anayasa olması için aranan şartlardan biri değildir?
Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların yeri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın