Hukukun Temel Kavramları 2016 – 2017 3 Ders Sınavı

Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl süreyle görev yapar?
Bir ülkede dağınık hâlde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?
İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?
Adli yargı kolunda, kişiler arasında doğan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak davanın esası hakkında karar vermekle görevli asli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi özel haklar arasında yer almaz?
Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi devredilebilir bir haktır?
Aşağıdakilerden hangisi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre korunan fikri eserlerden biri değildir?
Türk Medeni Kanunu'na göre sahibinin elinden isteği olmadan çıkan bir taşınır malı, iyiniyetli bir kişinin mülkiyetini davasız ve aralıksız zamanaşımı yoluyla kazanabilmesi için geçmesi gereken zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlaması ve ölümle sona ermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Bir kişinin kendisine veya malına yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda belirli şartlar altında kuvvet kullanarak bu saldırıyı uzaklaştırma hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?
Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak yanında en az kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
İş kanunu uyarınca, işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kişilere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'u oluşturan kitaplardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku-Özel Hukuk ayrımı belirlenirken başvurulan ölçütler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi devletler hukukunun yazılı kaynaklarından biridir?
Kamu kuruluşlarının teşkilatı, yetkileri, görevleri, kamu görevlileri, kamu malları, kamu kuruluşlarının idari denetimi ve idari yargıyı düzenleyen kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Hukuki ve siyasi bir örgüt olan devleti tarihsel kaynakları, gelişimi ve nitelikleri çerçevesinde inceleyen hukuk dalına ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın