Hukukun Temel Kavramları 2014 – 2015 Dönem Sonu Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi hukukun işlevlerinden biri değildir?
Yürürlükteki hukuk kurallarının yorumunun dahi mahkeme önüne getirilmiş olayın karara bağlanmasına yetmeyeceği durumlarda başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?
Bir hukuk mahkemesinin kaldırılmasına veya yargı çevresinin değiştirilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
Kişilik hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklardandır?
Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan mallar üzerinde kurulan bir mutlak hak değildir?
Aşağıdakilerden hangisi “koruyucu kamu hakları (negatif statü hakları)”ndan biri değildir?
Dava görülürken diğer tarafça ileri sürülen veya aleyhe hukuki sonuç doğuracak nitelikteki bir maddi olgunun doğruluğunun beyan edilmesine ne ad verilir?
Hakların kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Taşınırlar üzerinde mülkiyet hakkının iyiniyetle kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki hallerden hangisinde hakkın mutlak kaybı söz konusu olur?
Haksız rekabet konusu, Ticaret Hukukunun hangi alanı kapsamında incelenir?
“Medeni Kanun’un başlangıç kısmını oluşturan ilk yedi maddesinde, temel ilkelere yer verilmiştir. Bu ilkeler hukukun hemen her alanında küçük değişikliklerle uygulanmaktadır.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen ilkelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, Şirketler Hukukunda, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkete ne ad verilir?
Borçlar hukukuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın orijinal metninde öngörülen hükümet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet yönünden yerel yönetim kuruluşudur?
Türkiye hukuk sistemi bağlamında Uluslararası hukuk - İç hukuk ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın