Hukukun Temel Kavramları Dersi 2019 – 2020 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının temel özelliklerinden biridir?
“Çoğun içinde az da vardır.” kuralıyla bağlantılı olan ve hukuk kurallarının yorumlanmasında başvurulan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?
Aşağıdaki uyuşmazlık konularından hangisine asliye hukuk mahkemesi bakmakla görevlidir?
Bir hakkın bütün hak (aktif) ve borçlarıyla (pasifleriyle) devredilmesine ne ad verilir?
Birbiri ile belli bir ilişki içinde olan iki kişi arasında mevcut olan ve yalnızca hukuki işleme veya ilişkiye taraf olan kişilere karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir?
Sahipsiz taşınırlar üzerinde mülkiyet hakkının aslen kazanılmasına imkân veren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan; kişinin Devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlere ne ad verilir?
Bir kimsenin malvarlığının haklı bir neden olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığının aleyhine çoğalmasına ne ad verilir?
Davalının, davacının ileri sürdüğü olay ve dava konusunu kabul etmekle birlikte, kendi edimini yerine getirmekten çekinmesini haklı gösterecek karşı sebepleri ileri sürmesine ne ad verilir?
Mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilebildiği davaya ne ad verilir?
Başkasının mülkiyetinde olan bir eşyayı kullanma veya ondan yararlanma yetkisini veren ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası kamu hukukunun temel kaynaklarından biridir?
İşçi ve memurların sendikal haklarını ele alan, söz konusu sendikaların kuruluşu, işleyişi ve tasfiyesi dışında, üyelerine sağladıkları hakları bu bağlamda inceleyen iş hukuku alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Genel Kamu Hukuku alanındaki üçüncü kuşak haklar arasında yer alır?
Temel inceleme konuları; “devletin tanımı, öğeleri, tarihsel gelişimi, devlet yapıları ve insan hakları” olan, hukuk felsefesi ve Anayasa Hukuku ile yakın ilişkili olarak nitelendirilen kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Ticaret Şirketleri Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku'nun dalları arasında yer almaz?
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran işverene ne ad verilir?
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen, bir sözleşmenin yapılması sırasında sözleşmeyi düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın