Hukukun Temel Kavramları 2014 – 2015 Ara Sınavı

Güvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yaptırım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Hangi eylemlerin suç olarak kabul edileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Hukuk düzeni içinde tazminatın amacı nedir?
Düzen ve değer olarak hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Önemli özellikler açısından benzerlik gösteren iki durum, olay, hüküm arasında bir ilişki kurularak açıkça gözlemlenmeyen başka ortak noktalar olduğuna karar verilmesine ne ad verilir?
Hukukun uygulanması sırasında aynı konunun farklı hukuk kurallarınca ve farklı şekilde düzenlenmiş olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Örf ve adet hukukuna ceza hukukunda rastlanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Hukuk kurallarının yer ve kişi bakımından uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Uygulayıcının somut sorun ile ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen kararlar almasını gerektirmesine ne ad verilir?
Yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzeşmezliklerine yönelik ayrımları, Karşılaştırmalı Hukukun daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?
Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı olarak derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?
İngiliz hukuk sisteminde “Statute Law” ne anlama gelmektedir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1215 tarihli Magna Carta Libertatum için söylenemez?
Roma Hukukunun kavramsal yapısını anlayabilmek için başvurulan İnstitutiones’lerden günümüze ulaşabileni kime aittir?
Adli yargı kolunda iş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturularak bu daireler numaralandırılabilir. Bu daireler arasındaki iş dağılımı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Adli yargı kolunda, kişiler arasında doğan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak davanın esası hakkında karar vermekle görevli asli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
Adli yargı kolunda, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin uyuşmazlıklara bakmakla görevli genel mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanmasıyla görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın