Hukukun Temel Kavramları Dersi 2019 – 2020 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırıma ne ad verilir?
Kanunların yorumunda kanun koyucunun subjektif iradesinin dikkate alındığı yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin temel yapısını, kişilerin hak ve ödevlerini, devlet organlarını ve bu organların işleyişini düzenleyen esas ve kurallar bütününe ne ad verilir?
Kıyas’ın uygulama alanı bulamadığı hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesine ne ad verilir?
Tarafların iradeleri ile açıkça belirtebilecekleri halde belirtmedikleri konuların açığa kavuşturulmasında yardımcı olan kurallara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde diğer hukuk kurallarından daha alt sırada yer alır?
Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde gösterilen tepkiye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan biri değildir?
Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?
Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevlidir?
Hukuku salt toplumsal değişmenin bir aracı olarak gören ve onun kendine özgü bir doğası olduğunu yadsıyan hukuk ideolojisine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki Özel Hukuk mahkemelerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakmakla yetkilidir?
İdari yargının en üst mercii olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir toplumda toplumu oluşturan bireylerce genellikle paylaşılan, hukuka ilişkin fikirler, tutumlar, değerler, kanılar ve beklentiler toplamına ne ad verilir?
İslam Hukukunda kıyası kabul eden fıkıh anlayışına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi hem bir hukuk disiplininin hem de hukuk araştırmasında kullanılan bir yöntemin adıdır?
Roma Hukukunun Orta Çağ ve Rönesans sonrasında Avrupa’daki merkezlerde işlenen ve giderek yerel gelenek hukuklarının yerini almakla Kıta Avrupası’nda benimsenen özel hukuk kültürüne ne ad verilir?
Bir kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak ve kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın