Hukukun Temel Kavramları 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Uyulması gereken davranış kurallarına gönderme yaparak kullanıldığında ahlâk sözcüğü hangi anlamda kullanılmış olur?
Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk düzeninden bahsedebilmek için yargı örgütünün sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir?
Bir kuralın öngörülen usulüne uygun çıkarılıp çıkarılmadığının denetlenmesine ne ad verilir?
Resmi Gazete’de yayımlanması zorunlu olmayan yönetmelikler ne zaman yürürlüğe girer?
Kanunların yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi, aşağıdakilerden hangisidir?
Fıkhın kaynaklarından “istihsan” ne anlama gelmektedir?
İngiliz hukuk sisteminde bulunan “Statute Law” ne anlama gelmektedir?
Pandekt Hukukunu geliştiren hümanist okul ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Roma hukukçusu Gaius’un kişiler hukuku bakımından tasnif ettiği kategorilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Federal devlet yapısının Hukuk düzenine etkisi nedir?
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki ceza mahkemelerinden biri değildir?
Adli yargı hukuk mahkemeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcısının görevlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları çözmekle yükümlü hukuk mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın